2019-02-21

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G


Ogłoszenie nr 516937-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego:
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Wojewódzwtwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej III- Gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 3.2.2 - efyktywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiei
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego, krajowy numer identyfikacyjny 11934900000000, ul. ul. Nowa  3 , 47-330  Zdzieszowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 845 230, e-mail sp3_zdzieszowice@wodip.opole.pl, faks 774 845 230.
Adres strony internetowej (URL): www.sp3_zdzieszowice.wodip.opole.pl
Adres profilu nabywcy: psp3zdzieszowice.bip.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.sp3_zdzieszowice.wodip.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
psp3zdzieszowice.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej. osobiście w siedziebie Zamawiającegi, zpomoca operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, sekretariat szkoły

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G
Numer referencyjny: PSP3.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podstawowym celem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji odgromowej, a także wykonanie prac towarzyszących celem poprawy efektywności energetycznej budynku – segmentu G. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 roboty rozbiórkowe: - ustawienie rusztowań, - demontaż instalacji odgromowej, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - rozbiórka elementów betonowych, - rozbiórka pokrycia dachu wraz z istniejącymi warstwami pokrycia, - rozbiórka okładzin ścian i oblicowań, - wykonanie przebić pod belki stalowe, nadproża, docieplenie stropodachów, - rozbiórka wpustów kanalizacji deszczowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych, - rozbiórka istniejącego ocieplenia budynku basenu, 1.2 roboty ziemne i izolacyjne przeciwwilgociowe: - rozbiórka opaski wokół piwnic, wykop pod ocieplenie piwnic, zasypanie wykopu, odtworzenie opaski betonowej oraz kostki betonowej, - izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych wraz z wykonaniem rapówki, izolacja lekka przeciwwilgociowa – systemowa, 1.3 roboty murowe i betonowe: - wykucie gniazd i wstawienie nadproży wraz z obróbką, - przemurowanie kominów dachu budynku, - przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk, 1.4 roboty związane z ociepleniem stropodachu: - ocieplenie części dachu styropapą EPS 200 gr. 25cm – lambda=0.036 W/mK– 533,19m2, - wykonanie wentylacji stropodachu – kominkami wentylacyjnymi systemowymi w dachu, - wykonanie otworów rewizyjnych wraz z klapami rewizyjnymi – rozwiązanie systemowe, - wykonanie ocieplenia granulatem z wełny mineralnej o gr. 28cm – lambda=0.042 W/mK – 487,31 m2, - wykonanie pokrycia dachu – papa asfaltowa modyfikowana SBS zgrzewana wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej min. gr. 5.2mm (NRO) – 1 050,05m2, - wykonanie pokrycia dachu – papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym - osadzenie nowych czapek betonowych – 6,13m2 oraz uzupełnienie tynków na kominach – 18,30m2, - montaż nowych rynien – 85,72m i rur spustowych – 61,50m oraz obróbek blacharskich – 239,74m2 z blachy stalowej tytanowo cynkowej, - wymiana wpustów kanalizacji deszczowej, 1.5 roboty związane z ociepleniem budynku: - ocieplenie budynku metodą lekko-mokrą – wykonanie ocieplenia ścian budynku styropianem z ułożeniem cienkowarstwowego tynku strukturalnego, a w części podpiwniczonej i cokołowej wykonanie tynku żywicznego. Wszystkie elementy docieplenia powinny pochodzić z jednego systemu, - ocieplenie ścian piwnic i parteru budynku do poziomu „0” styropianem wodoodpornym o gr. 15-20cm – lamdba=0.0031W/mK - 423,44m2, - ocieplenie pozostałych części ścian budynków – styropianem fasadowym o gr. 15-20cm – lamdba=0.0031 W/mK – 755,50m2, - ocieplenie styropianem powierzchni pod parapetami, ościeży, gzymsów (pas nadrynnowy), daszków i podcieni, - ułożenie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej – tynk silikonowo-silikatowy – 896,68m2, - ułożenie tynku żywicznego na cokole wokół budynku oraz ścianie schodów do piwnicy – 238,71m2, 1.6 roboty związane z stolarką drzwiową i okienną: - wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV o U<0,9W/m2K, - wymiana stolarki okiennej na stolarkę aluminiową - 217,91m2, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę o U<1,3W/m2K, - wymiana i osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej – powlekanej – 148,80m, - wymiana i osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV – 148,40m - wymiana krat okiennych, 1.7 roboty instalacyjne: - montaż instalacji odgromowej, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45111200-0
45111100-9
45260000-7
45321000-3
45450000-6
45421100-5
45300000-0
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 2.3.1.1. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane każda polegająca na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, w której wykonano docieplenia ścian budynku metodą lekko-mokrą o powierzchni docieplenia min. 1 000,00 m2. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz.U. z 2017r poz. 2285)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 3.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 3.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3.3. w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia rożnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 3.5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3.6. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referenje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 gr). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Zdzieszowice Nr 27 8883 1015 2003 3015 3445 0003 z dopiskiem ”Wadium – Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G”. 5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty, - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 7. Zamawiający zwraca wadium, zatrzymuje wadium lub żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 20,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 

Data: 2019-03-08, godzina: 09:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
 
Wzory druków :
 
Załącznik do siwz:
 
Dokumentacja projektowa budowlana:
 
 
Dokumentacja projektowa instalacyjna:
 
 
 
Dokumentacja projektowa eletryczna:
 
Przedmiary robót:
 
 
Specyfikacja technicza wykonania i odbiorów robót budowalnych:
Spec 4.pdf
Spec 6.pdf
 


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.02.2019 r. :

zmiana_tresci_siwz_1_termom_PSPnr3_Zdziesz_2019.pdf

zal_do_siwz_harm_rzecz-finans_1_termom_PSPnr3_Zdziesz_2019.xls

zal_do_siwz_wzor_umowy_1_termom_PSPnr3_Zdziesz_2019.doc

 

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 08.03.2019 r. wraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp:

inf_z_otwarcia_ofert_termom_PSPnr3_Zdziesz_2019.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny i łączna punktacja : infor o wyborze oferty.pdf

 

Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty:

inf o powtórzeniu czynności.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

unieważnienie postępowania.pdf

 

Załączniki

  siwz_termom_PSP3_Zdziesz.pdf 9,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A1 - RZUT PIWNICY - G.pdf 182,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A2 - RZUT PARTERU - G.pdf 175,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A4 - RZUT DACHU - G.pdf 212,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A3 - RZUT PIĘTRA - G.pdf 179,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A6 - ZESTAWIENIE STOLARKI - G.pdf 259,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S1.pdf 95,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S2.pdf 99,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A5 - PRZEKRÓJ EE FF - G.pdf 626,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S3.pdf 67,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S4.pdf 64,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S5.pdf 67,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S6.pdf 74,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S7.pdf 70,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A7 - ELEWACJE - G.pdf 581,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S8.pdf 63,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S9.pdf 72,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S10.pdf 79,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S11.pdf 68,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S13.pdf 78,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S12.pdf 77,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S14.pdf 92,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZT1.pdf 4,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TERMOMODERNIZACJA O...segment G.pdf 15,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW-IS-CO-01 - INSTA...T PIWNICY.pdf 86,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW-IS-CO-02 - INSTA...T PARTERU.pdf 130,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW-IS-CO-03 - INSTA...PIETRA +1.pdf 83,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZDZIESZOWICE - SZKO...s - sanit.pdf 539,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I1- rzut dachu.pdf 479,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instal odgrom - Opis.pdf 74,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  siwz_termom_PSPnr3_...iesz_2019.doc 373 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_do_siwz_harm_rz...iesz_2019.xls 90,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_nr3_do_umowy_te...iesz_2019.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_do_siwz_wzor_um...iesz_2019.doc 188,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót - ...sanitarne.pdf 190,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót - ...ektryczne.pdf 189,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót - ...budowlane.pdf 212,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 2.pdf 226,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 3.pdf 72,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 1.pdf 246,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 4.pdf 220,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 5.pdf 153,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 7.pdf 201,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 9.pdf 94,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 6.pdf 359,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 8.pdf 219,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 10.pdf 391,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 11.pdf 264,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 13.pdf 89,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 12.pdf 223,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 15.pdf 65,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 14.pdf 214,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 17.pdf 198,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 16.pdf 279,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 19.pdf 87,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 18.pdf 163,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 21.pdf 140,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 23.pdf 211,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 22.pdf 938,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 20.pdf 2,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SPIS SPECYFIKACJI.pdf 109,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 24.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Spec 25.pdf 6,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana_tresci_siwz_...iesz_2019.pdf 205,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_do_siwz_harm_rz...iesz_2019.xls 90,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_do_siwz_wzor_um...iesz_2019.doc 189 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf_z_otwarcia_ofer...iesz_2019.pdf 261,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  infor o wyborze ofert.pdf 508,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf o powtórzeniu czynności.pdf 257,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie postępowania.pdf 425,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się